ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prodej vakuovaných jídel znovu spuštěn. Objednávejte denně čerstvá jídla.

Právě máte vybraný závoz Prostějov. Vybrat závoz dle polohy nebo Vybrat závoz ručně

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD VAKUOVANAJIDLA.CZ


Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek https://www.vakuovanajidla.cz.
Tyto podmínky jsou účinné od 01.06.2020
 

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel - Rodina Koláčkova s.r.o., IČ: 05505101, se sídlem U parku 188, Plumlov 798 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 95771

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod https://www.vakuovanajidla.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Rodina Koláčkova, s.r.o. nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Rodina Koláčkova s.r.o. nebo kupující.
 

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://www.vakuovanajidla.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://www.vakuovanajidla.cz) bude u firmy Rodina Koláčkova, s.r.o. uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro firmu Rodina Koláčkova, s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. Rodina Koláčkova, s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Rodina Koláčkova, s.r.o. si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Objednávka přes internetový formulář se bere ze strany firmy Rodina Koláčkova, s.r.o. za přijatou, pokud Rodina Koláčkova, s.r.o. nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany firmy Rodina Koláčkova, s.r.o. ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem firmy Rodina Koláčkova, s.r.o.. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Rodina Koláčkova, s.r.o. oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. Provozovny firmy Rodina Koláčkova s.r.o. mají oddělené pracovní plochy na zpracování surovin, avšak stopové množství alergenů se přesto může vyskytovat ve všech potravinách.


OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Platba proběhne předem prostřednictvím platební brány go-pay v plné výši nebo v hotovosti.


DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsob platby
Platba prostřednictvím brány go-pay nebo platba v hotovosti. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně.

2. Náklady na dodání
Osobní odběr - 0 Kč bez ohledu na velikost objednávky.
Objednávka do 600 Kč - účtujeme příplatek 49 Kč (zahrnuje zpracování objednávky, balné a doručení objednávky)
Objednávka nad 600 Kč - zdarma 
 

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1. E-shop https://www.vakuovanajidla.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Rodina Koláčkova, s.r.o. nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. Rodina Koláčkova, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. Rodina Koláčkova, s.r.o. si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je firma Rodina Koláčkova, s.r.o. i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.
 

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit firmě Rodina Koláčkova, s.r.o. neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující zaplatí objednávku prostřednictvím go-pay nebo v hotovosti při převzetí. Doklad o platbě se mu zobrazí ve formě výpisu z platební karty. Účtenka je předána zároveň s objednávkou.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) a vakuovaných potravin je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující firmě Rodina Koláčkova, s.r.o., co ještě vrátit může, a dá firmě Rodina Koláčkova, s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Rodina Koláčkova, s.r.o. odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Rodina Koláčkova, s.r.o..

8. Reklamaci vyřídí Rodina Koláčkova, s.r.o. neprodleně. O průběhu reklamace Rodina Koláčkova, s.r.o. kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést prvně telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), poté možno osobně na provozovnách firmy Rodina Koláčkova s.r.o. - Hotel Zlechov, Plumlov 342, 798 03 Plumlov nebo Penzion a restaurace Na Hvězdě, Malá Morávka 45, 793 36 Malá Morávka.

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Rodina Koláčkova, s.r.o. již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
a) odstranění vady dodáním nové věci
b) odstranění vady
c) přiměřená sleva z kupní ceny
d) odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí firmě Rodina Koláčkova, s.r.o. výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady firmě Rodina Koláčkova, s.r.o., má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu firmy Rodina Koláčkova, s.r.o., což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
a) odstranění vady
b) přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li Rodina Koláčkova, s.r.o. vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

Závoz zdarma

u objednávek nad 600 Kč.

Dárek zdarma

k objednávce nad 1 000 Kč.

Jídlo od šéfkuchaře

a navíc bez zbytečného nádobí.

Bezkontaktní platba

využijte možnost platby kartou.