ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prodej vakuovaných jídel znovu spuštěn. Objednávejte denně čerstvá jídla.

Právě máte vybraný závoz Prostějov. Vybrat závoz dle polohy nebo Vybrat závoz ručně

Vrácení zboží a reklamace

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit firmě Rodina Koláčkova, s.r.o. neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující zaplatí objednávku prostřednictvím go-pay nebo v hotovosti při převzetí. Doklad o platbě se mu zobrazí ve formě výpisu z platební karty. Účtenka je předána zároveň s objednávkou.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) a vakuovaných potravin je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující firmě Rodina Koláčkova, s.r.o., co ještě vrátit může, a dá firmě Rodina Koláčkova, s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Rodina Koláčkova, s.r.o. odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Rodina Koláčkova, s.r.o..

8. Reklamaci vyřídí Rodina Koláčkova, s.r.o. neprodleně. O průběhu reklamace Rodina Koláčkova, s.r.o. kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést prvně telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), poté možno osobně na provozovnách firmy Rodina Koláčkova s.r.o. - Hotel Zlechov, Plumlov 342, 798 03 Plumlov nebo Penzion a restaurace Na Hvězdě, Malá Morávka 45, 793 36 Malá Morávka.

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Rodina Koláčkova, s.r.o. již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
a) odstranění vady dodáním nové věci
b) odstranění vady
c) přiměřená sleva z kupní ceny
d) odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí firmě Rodina Koláčkova, s.r.o. výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady firmě Rodina Koláčkova, s.r.o., má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu firmy Rodina Koláčkova, s.r.o., což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
a) odstranění vady
b) přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li Rodina Koláčkova, s.r.o. vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

Závoz zdarma

u objednávek nad 600 Kč.

Dárek zdarma

k objednávce nad 1 000 Kč.

Jídlo od šéfkuchaře

a navíc bez zbytečného nádobí.

Bezkontaktní platba

využijte možnost platby kartou.